SJ Automation

Polityka Prywatności

W niniejszym dokumencie przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych
osobowych, w tym wskazujemy i wyjaśniamy w jakich celach przetwarzamy dane osobowe, na jakiej podstawie
prawnej, jak długo je przechowujemy. Informujemy również, jakie prawa przysługują osobom, których dane
przetwarzamy.

I. Współadministratorzy Państwa danych osobowych
Współadministratorami Państwa danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej SJ Automation Damian
Bartkowicz Mateusz Nowicki spółka cywilna z siedzibą w Tarczynie, ul. Aleja Krakowska 6, 05-555 Tarczyn,
NIP: 1231486836, REGON: 387989844, a zatem:

 • Damian Bartkowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: SJ Automation Damian Bartkowicz
  Mateusz Nowicki spółka cywilna z siedzibą w Tarczynie, ul. Aleja Krakowska 6, 05-555 Tarczyn,
  NIP: 5691692858, REGON: 383953051 oraz z
 • Mateusz Nowicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Mateusz Nowicki
  z siedzibą w Żółwinie, ul. Cyraneczki 5, 05-807 Żółwin, NIP: 7722264048, REGON: 387242230,
  (dalej: „Współadministratorzy”).

Z Współadministratorami mogą Państwo kontaktować się mailowo na adres rodo@sjautomation.com.pl
lub pisemnie na adres: SJ Automation Damian Bartkowicz Mateusz Nowicki s.c., ul. Aleja Krakowska 6, 05-555
Tarczyn.
Współadministratorzy dokładają najwyższej staranności, aby zrealizować wymogi Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) („RODO”) i w ten sposób chronić Państwa
dane osobowe.
Informacja o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów znajduje się na stronie
internetowej www.sjautomation.com.pl

II. Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania Państwa danych osobowych

W ramach swojej działalności Współadministratorzy mogą przetwarzać Państwa dane osobowe:

 • w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza
  kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.sjautomation.com.pl w zakładce
  „Kontakt” – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu
  kontaktowym jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych) – wysyłając
  do nas wiadomość za pośrednictwem formularza wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych
  osobowych, podanych przez Panią/Pana w ww. formularzu, celem uzyskania odpowiedzi na wysłaną
  za jego pośrednictwem wiadomość.
  W powyższym przypadku Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do
  udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość lub do wycofania przez Państwa zgody na ich
  przetwarzanie.
 • w związku z prowadzoną korespondencją e-mail – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
  osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie
  uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).
  W powyższym przypadku Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do
  udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
 •  w celu zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest
  osobą, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
  zawarciem umowy).
  W powyższym przypadku Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania
  umowy, a następnie przez wynikający z przepisów prawa.
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów
  prawa – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
  (niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
  W tym przypadku Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to
  z obowiązujących przepisów prawa, regulujących dany obowiązek.
 • w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Współadministratorów
  – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
  (niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
  realizowanych przez administratora).
  W niniejszym przypadku Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia przez
  Państwa sprzeciwu.
 • w celu kontaktu marketingowego z naszej strony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą
  elektroniczną, w przypadku wyrażenia przez Państwa odrębnej zgody na taki kontakt – Pani/Pana
  adres e-mail/numer telefonu będziemy przetwarzać w celu realizacji takiego kontaktu za
  pośrednictwem ww. kanałów komunikacji na podstawie Pani/Pana zgody (art. 10 ustawy z dnia 18
  lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
  telekomunikacyjne). Wyrażenie ww. zgód jest dobrowolne.
  W powyższym przypadku Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez
  Państwa odpowiedniej zgody.
 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Współadministratorów – podstawą prawną
  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w przypadku danych
  osobowych w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu pracy, wymaganych przepisami prawa,
  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy (dotyczy
  umów cywilnoprawnych), art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku innych, dodatkowych danych
  osobowych, których podanie nie jest wymagane.
  Państwa dane osobowe będą też przetwarzane w celu przeprowadzenia przyszłych procesów
  rekrutacyjnych przez Współadministratorów, jeżeli wyrażą Państwo na to odrębną zgodę
  (na podstawie Państwa odrębnej zgody będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dla celów
  przyszłych rekrutacji). Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dla potrzeb
  przyszłych procesów rekrutacyjnych jest więc art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji. Jeśli wyrażą Państwo zgodę na
  przetwarzanie Państwa danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji – przez okres zadeklarowany
  na odrębnym oświadczeniu lub do momentu wycofania przez Państwa zgody.
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (związanych z zawartą umową,
  procesem rekrutacji) – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.
  1 lit. f) RODO (niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
  realizowanych przez administratora).
  Dane przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi będą
  przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń.

III. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące podmioty: KT-SOFT KRZYSZTOF GRZEŚ,
TOMASZ DZIĘCIOŁ S.C., ul. ks. Antoniego Janusza 15, 43-410 Zebrzydowice, NIP: 5482541339 oraz MAC Auditor
Sp. z o. o., Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa, NIP: 118-00-64-610.

Podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu działają na podstawie umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych i na równi z nami są zobowiązane do ich ochrony.
Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do odbioru Państwa
danych osobowych na mocy przepisów prawa. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć także osoby
upoważnione przez Współadministratorów.

IV. Prawa osób, których dane osobowe przetwarzamy

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do uzyskania ich kopii, prawo
żądania sprostowania swoich danych osobowych oraz – w określonych przypadkach – usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Osoby, których dane osobowe przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu mogą
zgłosić sprzeciw wobec dotyczących ich danych osobowych.
W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie Państwa zgody mają Państwo prawo
do wycofania zgody w dowolnym momencie. Proszę jednak pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Powyższe uprawnienia może Pani/Pan realizować kontaktując się z Współadministratorami, na wskazane
w punkcie I powyżej dane kontaktowe (mailowo na adres rodo@sjautomation.com.pl lub pisemnie na adres:
SJ Automation Damian Bartkowicz Mateusz Nowicki s.c., ul. Aleja Krakowska 6, 05-555 Tarczyn).
Informujemy też, że Współadministratorzy nie udostępniają Państwa danych osobom nieuprawnionym.
Dlatego jeśli będziemy mieli wątpliwości co do tego, że osoba, która np. prosi o dostęp do danych lub żąda ich
usunięcia, to rzeczywiście osoba, której dane przetwarzamy, możemy zwrócić się do niej z prośbą o dodatkowe
informacje.

V. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

W sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, przysługuje
Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(siedziba w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

VI. Informacje o wymogu podania danych osobowych

Podanie danych osobowych związanych z zawieraną umową jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia
i wykonania umowy. Nieprzekazanie tych danych spowoduje niemożność zawarcia i wykonania umowy.
Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji w zakresie określonym przez przepisy prawa, wymaganych
przepisami prawa jest obowiązkowe (są one niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji), natomiast
podanie innych, dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych dla celów przyszłych rekrutacji jest także dobrowolne.
W przypadku i w zakresie w jakim dane osobowe zbieramy na podstawie zgody, podanie danych osobowych
jest w każdym takim przypadku dobrowolne.

VII. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez Współadministratorów poprzez opublikowanie nowej
Polityki Prywatności na stronie internetowej www.sjautoma􀆟on.com.pl. Niniejsza Polityka Prywatności
obowiązuje od dnia 1.12.2023.
Pliki cookies
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej www.sjautomation.com.pl
(dalej „SJ Automation”), jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Pliki cookies
przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej
SJ Automation pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu
– Współadministratorzy.
2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury
i zawartości.
3. W ramach strony internetowej SJ Automation stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia
usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe
informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia
stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie
internetowej SJ Automation.
4. Logi serwera.
Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.
Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną oraz w celu zapewnienia jak
najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
Czas nadejścia zapytania.

 • Czas wysłania odpowiedzi.
 • Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP.
 • Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
 • Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku,
  gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik.
 • Informacje o przeglądarce użytkownika.
 • Informacje o adresie IP.
  Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie
dozwolonych.
Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
Współadministratorzy mogą mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez stronę
upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,
bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może
uniemożliwić korzystanie ze stron www.
Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub
na stronie jej producenta.